رله روسی(RES60-OC) РЭС60-OC PC4.569.435.0001

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications:

Rated voltage………… 27V
Voltage range…….. 23 – 34V
Winding resistance……… 1475 – 1925Ω
Response time…….. 3.5ms
Release time…….. 1.5ms
Operate current…. 8.4mA
Release current….. 1.8mA
Switching frequency….. 3 – 10Hz

Operating conditions

Resource…… 1,000,000 cycles
Operating temperature range……. from +85 to -60 °С
Relative Humidity…….. 98% at +35°C

520 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.