کلید فسفری تک حالته روسی

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications :
• Rated voltage, V …… 27
• Rated current, A …… 35
• Wear resistance, switching cycles …… 20000
• Warranty period, years …… 6
• Operating temperature range …… from -60 to +50 °C
• Increased relative humidity …… up to 98% at +25°C
• Mass, g, not more …… 38

200 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.