کلید سه حالته روسی (2ППН-45)

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications 2ППН-45:
• Rated voltage, V …… 27
• Rated current, A …… 20
• Wear resistance, switching cycles …… 12500
• Warranty period, years .. …. 6
• Operating temperature range …… from -60 to +50 °C
• Increased relative humidity …… up to 98% at +25°C

2 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.