رله روسی (DP12)ДР12 РС4.521.901

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Voltage range…. 24 – 32V
Rated voltage….. 27V
Operate voltage…. 18V
Release voltage ….10V
Winding resistance …. 420±63Ω
Response time ….. 12ms
Operating conditions
Operating temperature range…… -60 to +80°C
Relative Humidity ……….. 98% at +35°C

13 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.