دیود روسی Д220

برای قیمت تماس بگیرید

Main technical characteristics of diode D220:
• Uopp max – Maximum constant reverse voltage: 50 V;
• Inp max – Maximum forward current: 50 mA;
• Inp and max – Maximum pulse forward current: 0.5 A;
• Sd – Total capacitance: 15 pF at Uobr 5 V;
• Unp – DC forward voltage: no more than 1.5 V at Inp 50 mA;
• Iobr – Constant reverse current: no more than 1 μA at Uobr 50 V

 

10000 در انبار

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.