سوییچ پوش باتن (کلید فشاری) روسی П2П1Т-1БВ

برای قیمت تماس بگیرید

Specifications
Insulation resistance…….. 1000 MΩ
Contact resistance no more ……..70mΩ
Rated voltage (DC)……… 1.5 – 36V
Rated voltage (AC)……. 1.5-250V
Operating current (AC)….. 0.003 – 2 A
Operating current (constant)…. 0.003 – 2 A
Work algorithm…… on-(on)
Switching circuit diagram…….. position 1 (1-2; 1a-2a); floor. 2 (1-3; 1a-3a)
Switching force or torque….. 10 – 35 N
Electrical strength of insulation……… 1100V

به لیست انتظار ما ملحق شوید. به محض اینکه قطعه موردنیاز تان موجود شد از طریق ایمیل به شما خبر داده خواهد شد. لطفا ایمیل خود را وارد کنید.