ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П210A

برای قیمت تماس بگیرید

ترانزیستور روسی

ترانزیستور روسی П214A

برای قیمت تماس بگیرید

دیود و پایه فیوز روسی

دیود روسی 2Д212А

برای قیمت تماس بگیرید

دیود و پایه فیوز روسی

دیود روسی ВСУ-10

برای قیمت تماس بگیرید